• สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เซลเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เซลเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร และอาจารย์คจรศักดิ์ สิงหันต์ พานักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง&สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เซลเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล ในวันที่ 16 มิถนายน 2560 
%d bloggers like this: