การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เซลเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เซลเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ปลายเนตร และอาจารย์คจรศักดิ์ สิงหันต์ พานักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง&สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์อุปกรณ์เซลเทอรโมอิเล็กทริก ระดับประเทศ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล ในวันที่ 16 มิถนายน 2560%d bloggers like this: