คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานครูและนักเรียนศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานครูและนักเรียนศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22  โดย ดร.เฉลิมชัย  แก้วมณีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย ช่วงเช้า การให้ความรู้ในการเรียนด้านอาชีวศึกษา”เรียนสายอาชีพมีดีกว่าที่คุณคิด”และช่วงบ่าย ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา%d bloggers like this: