ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างอบอุ่น  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับผลคะแนนในระดับ ดี  (4.02)

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ปี2562

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ปี2562

ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่1  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ

สัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

สัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00น. ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก (โรงอาหาร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 รองศาสตราจารย์.ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มอบหมายให้อาจารย์หาญณรงค์ บำรุงศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่  ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ประเมิน 5ส.) ปีการศึกษา 2561

ประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ประเมิน 5ส.) ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561(ประเมิน 5ส.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างอบอุ่น  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับผลคะแนนในระดับ ดีมาก  (4.38)