ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 27-28 มิ.ย.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างอบอุ่น  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับผลคะแนนในระดับ ดี

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.มีพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่  พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม จากนั้น เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. เป็นพิธีไหว้ครู  การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม  การมอบทุนการศึกษา การประกวดพานไหว้ครู และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างอบอุ่น  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับผลคะแนนในระดับ ดี  (4.02)

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ปี2562

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ปี2562

ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.2562 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่1  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ