ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  ๑๕.ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๔.ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๓.ระบบและกลไกการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๒.ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๑.ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม[ดาวน์โหลด] [51] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑๐.ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ และมคอ.๔[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๙.ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ กรณีปรับปรุงเล็กน้อย[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๘.ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๗.ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระในรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๖.ระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๕.ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๔.ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๓.ระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๒.ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ๑.ระบบและกลไกการรับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
8 ธันวาคม 2559
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักแนวคิดในการทำวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ให้กับบุคลากรสายวิชาการระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [48] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
8 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[ดาวน์โหลด] [53] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ[ดาวน์โหลด] [57] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [43] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 ธันวาคม 2559
  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (20 ระบบ)[ดาวน์โหลด] [51] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [53] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [46] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [47] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30 พฤศจิกายน 2559
  หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ[ดาวน์โหลด] [52] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
25 พฤศจิกายน 2559
  การขอรับรางวัลการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา[ดาวน์โหลด] [52] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
25 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559[ดาวน์โหลด] [71] คำสั่ง
งานอาจารย์ที่ปรึกษา
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ[ดาวน์โหลด] [47] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี กร.[ดาวน์โหลด] [48] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรีสามัญ.[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี บัญชี..[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชส..[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชอ..[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหนังสือเรียนฟรี ชย.[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการกอล์ฟ[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
งานหลักสูตร
24 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า[ดาวน์โหลด] [57] คำสั่ง
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
งานหลักสูตร
23 พฤศจิกายน 2559
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  คำสั่งคุมสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  ปฎิทินปฎิบัติงาน งานทะเบียนและวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559[ดาวน์โหลด] [42] เอกสารทั่วไป
สำนักทะเบียนและวัดผล
18 พฤศจิกายน 2559
  ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
สำนักงานวิชาการ
18 พฤศจิกายน 2559
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลแผนการสอน/มคอ.3[ดาวน์โหลด] [53] เอกสารทั่วไป
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
17 พฤศจิกายน 2559
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [55] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2559

First Previous


จำนวนครั้งที่เข้าชม 13177

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์