ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [16] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล[ดาวน์โหลด] [25] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ[ดาวน์โหลด] [22] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์[ดาวน์โหลด] [20] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
11 มีนาคม 2562
  กำหนดส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 มกราคม 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [41] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่๒[ดาวน์โหลด] [35] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยใหม่(ลูกไก่)"[ดาวน์โหลด] [31] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  รายงานการประชุมการพัฒนากลุ่มวิจัยเฉพาะทาง[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬาค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน(กิจกรรมที่๒) กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สี กองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [87] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 มกราคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมารตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
16 มกราคม 2562
  ประกาศรายชื่อโควตา62[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
ประชาสัมพีนธ์
9 มกราคม 2562
  ขั้นตอนการล้างเงินยืมทดรองจ่าง และกระบวนการเบิกจ่ายด้านการเงิน ของสำนักงานอธิการหมาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [43] ประกาศ
ฝ่ายการเงิน
25 ธันวาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์[ดาวน์โหลด] [44] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
20 ธันวาคม 2561
  วิธีการเข้ารับเอกสาร แบบฟอร์ม คำขอครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563[ดาวน์โหลด] [56] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [76] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ NPU English Exit-Exam มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [50] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
7 ธันวาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
วัดผลและประเมินผล
29 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพิเพียง[ดาวน์โหลด] [77] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดนักศึกาาประจำสีต่างๆในการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [74] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะ ครู-อาจารย์ ประจำคณะสีต่างๆ[ดาวน์โหลด] [72] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
20 พฤศจิกายน 2561
  การขอเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาปรับพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[ดาวน์โหลด] [46] เอกสารทั่วไป
วัดผลและประเมินผล
20 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการ ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ[ดาวน์โหลด] [66] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม(Full Proposal)[ดาวน์โหลด] [60] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  แบบข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [54] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
16 พฤศจิกายน 2561
  ขั้นตอนการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [48] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ F (Failed) . (NPU.R34)[ดาวน์โหลด] [53] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (Incomplete) . (NPU.R16)[ดาวน์โหลด] [63] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
15 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสารนสัมพันธ์น้องใหม่เชื่อมสายใยด้วยกีฬา & พาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
14 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [28] ประกาศ
วัดผลและประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครนพม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [45] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 พฤศจิกายน 2561
  รับสมัครกรรมการกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม ประเภทกรรมการตามข้อ ๖(๓) (บุคคลที่มิได้เป็นกรรมการประจำคณะ[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
งานบุคคล
12 พฤศจิกายน 2561
  ประกาศกำหนดชื่อห้องประชุมอาคารสารสนเทศเพื่อการบริการ สำนักงานอธิการบดี[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
ฝ่ายบริหาร
9 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งมัติการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
ฝ่ายบริหาร
8 พฤศจิกายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [79] คำสั่ง
งานบุคคล
5 พฤศจิกายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
งานบุคคล
5 พฤศจิกายน 2561
  ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
วัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  กำหนดส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
2 พฤศจิกายน 2561
  แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
งานสารบรรณ
3 ตุลาคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
งานบุคคล
27 กันยายน 2561
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [151] ประกาศ
งานทะเบียน
25 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [44] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  ตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบและคำชี้แจง[ดาวน์โหลด] [76] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสถามหาวิทยาลัย นครพนมพร้อมแบบเสนอชื่อผู้สมัคสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
งานบุคคล
3 กันยายน 2561
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสทิธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาติโปรดลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2562[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  รายงานการขาดเรียนของนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80%[ดาวน์โหลด] [70] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
8 สิงหาคม 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [117] คำสั่ง
งานบุคคล
3 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [150] คำสั่ง
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื้องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา[ดาวน์โหลด] [115] คำสั่ง
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเช้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [148] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสารธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [98] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [66] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [96] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครนพนม" ประจำปี ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [71] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ระดับอาชีวะศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [103] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ประเภทเอกสาร เผยแพร่เมื่อวันที่ ลบ/แก้ไข ฝ่ายพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมโครงการวัยรุ่นสดใส[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งกรรมการโครงการปฐมนิเทศระดับอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่[ดาวน์โหลด] [96] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ[ดาวน์โหลด] [58] เอกสารทั่วไป
คณะกรรมการจัดการความรู้
22 มิถุนายน 2561
  ประกวด "โมเดลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำลอง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
14 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [76] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
13 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติในการติดตามผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [51] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนคระพนม[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  การจัดสรรบ้านพักอาศัยให้ผู้มีสิทธิ์พักอาศัย[ดาวน์โหลด] [62] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
11 มิถุนายน 2561
   แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [132] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  บันทึกการตรวจสอบการกู้ยืม[ดาวน์โหลด] [44] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [101] คำสั่ง
งานบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [93] คำสั่ง
ฝ่ายบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา[ดาวน์โหลด] [43] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน ประจำปีการศึกษา[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดติว-สอบและสอบ TOEIC[ดาวน์โหลด] [74] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
5 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษาการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [74] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
5 มิถุนายน 2561
  แจ้งกำหนดการประเมิณ เพื่อเตรียมความพร้อมรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5 มิถุนายน 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [81] คำสั่ง
งานบุคคล
5 มิถุนายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการ[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
งานบุคคล
30 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับปวช.๒,๓ และปวส. ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [47] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  การส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนควารู้ และจัดทำแผนการเรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [70] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [97] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [71] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [100] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [35] ประกาศ
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
22 พฤษภาคม 2561
  แต่งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้งาน Zoom Application[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [30] ประกาศ
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [40] ประกาศ
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561

First Previous Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 13173

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์