ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน กรอบคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน[ดาวน์โหลด] [6] ประกาศ
งานสารบรรณ
3 ตุลาคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางภาษาอังกฤษ[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
งานบุคคล
27 กันยายน 2561
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [103] ประกาศ
งานทะเบียน
25 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [15] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [12] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 กันยายน 2561
  ตัวอย่างการพิมพ์ข้อสอบและคำชี้แจง[ดาวน์โหลด] [9] แบบฟอร์ม
วัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [41] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
14 กันยายน 2561
  แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหานายยกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหานายกสถามหาวิทยาลัย นครพนมพร้อมแบบเสนอชื่อผู้สมัคสมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [5] ประกาศ
งานบุคคล
3 กันยายน 2561
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสทิธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษาประจำภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
24 สิงหาคม 2561
  ขออนุญาติโปรดลงนามแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน[ดาวน์โหลด] [18] ประกาศ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2562[ดาวน์โหลด] [16] คำสั่ง
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
22 สิงหาคม 2561
  รายงานการขาดเรียนของนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า 80%[ดาวน์โหลด] [27] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
8 สิงหาคม 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [77] คำสั่ง
งานบุคคล
3 สิงหาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [118] คำสั่ง
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื้องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา[ดาวน์โหลด] [86] คำสั่ง
ฝ่ายพํฒนานักศึกษา
25 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเช้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [120] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการชุนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสารธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4 กรกฏาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [38] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 กรกฏาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดนครนพนม" ประจำปี ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ระดับอาชีวะศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [76] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ประเภทเอกสาร เผยแพร่เมื่อวันที่ ลบ/แก้ไข ฝ่ายพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรมโครงการวัยรุ่นสดใส[ดาวน์โหลด] [40] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งกรรมการโครงการปฐมนิเทศระดับอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่[ดาวน์โหลด] [65] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มิถุนายน 2561
  คู่มือเทคนิคการให้บริการด้วยใจ[ดาวน์โหลด] [26] เอกสารทั่วไป
คณะกรรมการจัดการความรู้
22 มิถุนายน 2561
  ประกวด "โมเดลธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจำลอง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
14 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการสัมนานักศึกษาหลังฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
13 มิถุนายน 2561
  แนวปฏิบัติในการติดตามผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [18] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนคระพนม[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มิถุนายน 2561
  การจัดสรรบ้านพักอาศัยให้ผู้มีสิทธิ์พักอาศัย[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
11 มิถุนายน 2561
   แต่งตั้งครู-อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [97] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  บันทึกการตรวจสอบการกู้ยืม[ดาวน์โหลด] [13] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [73] คำสั่ง
งานบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลกร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [63] คำสั่ง
ฝ่ายบุคคล
7 มิถุนายน 2561
  คุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุน ประจำปีการศึกษา[ดาวน์โหลด] [39] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 มิถุนายน 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดติว-สอบและสอบ TOEIC[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
5 มิถุนายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษาการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
5 มิถุนายน 2561
  แจ้งกำหนดการประเมิณ เพื่อเตรียมความพร้อมรับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน[ดาวน์โหลด] [20] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5 มิถุนายน 2561
  มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
งานบุคคล
5 มิถุนายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการ[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
งานบุคคล
30 พฤษภาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับปวช.๒,๓ และปวส. ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  การส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนควารู้ และจัดทำแผนการเรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [41] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
28 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [71] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2561[ดาวน์โหลด] [27] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
28 พฤษภาคม 2561
  ปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [28] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [79] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
งานบุคคล
24 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
22 พฤษภาคม 2561
  แต่งคณะกรรมการโครงการอบรมการใช้งาน Zoom Application[ดาวน์โหลด] [32] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
21 พฤษภาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [8] คำสั่ง
งานบุคคล
4 พฤษภาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ[ดาวน์โหลด] [43] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
3 พฤษภาคม 2561
  คู่มือการเชื่อมต่เครือข่ายไร้สายด้วย Windows 7[ดาวน์โหลด] [13] แบบฟอร์ม
ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 พฤษภาคม 2561
  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
27 เมษายน 2561
  โครงการพัฒนาบบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม [ดาวน์โหลด] [38] เอกสารทั่วไป
บริหารและแผนยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2561
  นโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงสุจริตในดาารบรืการงาน เพื่อพัฒนาหหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
งานสารบรรณ
25 เมษายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานบุคคล
23 เมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว NIETS New ฉบับที่ ๖๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
23 เมษายน 2561
  กำหนดกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ [ดาวน์โหลด] [20] ประกาศ
งานสารบรรณ
23 เมษายน 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [11] ประกาศ
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
งานบุคคล
18 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะเททคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [23] คำสั่ง
งานวางแผน
11 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [33] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
11 เมษายน 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีซ้อมและรับใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
28 มีนาคม 2561
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [24] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
27 มีนาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
งานบุคคล
27 มีนาคม 2561
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
งานสารบรรณ
22 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งครู-อาจารย์ ทำหน้าที่ควบคุมและนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [49] คำสั่ง
งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
19 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาจิคเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[ดาวน์โหลด] [40] คำสั่ง
งานสารบรรณ
19 มีนาคม 2561
  รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา[ดาวน์โหลด] [20] ประกาศ
งานบุคคล
19 มีนาคม 2561
  อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปราชการ[ดาวน์โหลด] [32] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 มีนาคม 2561
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
งานบุคคล
13 มีนาคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [112] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
28 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางปฏิบัติจัดจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
งานการเงินและบัญชี
27 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [87] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือวิสามัญ[ดาวน์โหลด] [82] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้ให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [67] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [77] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบการทดสอบวิชาความถนัดทั้วไป (PAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๔๖๑ [ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3D (Democracy,Decency,Drug-free) ส่่งเสริมประชาธิปไตย,คุณธรรมความเป็นไทย,ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างภาวะผู้นำ[ดาวน์โหลด] [71] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ[ดาวน์โหลด] [33] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอรัฐประเภทอื่นลเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบท ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [34] ประกาศ
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [97] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [70] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [68] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แจ้งร้ายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สีกองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [105] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มกราคม 2561

Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 05869

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์