ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบการทดสอบวิชาความถนัดทั้วไป (PAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๔๖๑ [ดาวน์โหลด] [3] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3D (Democracy,Decency,Drug-free) ส่่งเสริมประชาธิปไตย,คุณธรรมความเป็นไทย,ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างภาวะผู้นำ[ดาวน์โหลด] [7] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2561
  การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บของหน่วยงานรัฐ[ดาวน์โหลด] [3] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ[ดาวน์โหลด] [2] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
8 กุมภาพันธ์ 2561
  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขอรัฐประเภทอื่นลเข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบท ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"[ดาวน์โหลด] [12] ประกาศ
งานสารบรรณ
30 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [35] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  การส่งผลการเรียน ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [31] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แนวปฏิบัติการส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แจ้งร้ายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [23] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
29 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ ๓ สีกองลูกเสือวิสามัญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [22] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 มกราคม 2561
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
งานบุคคล
23 มกราคม 2561
  ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสืนเชื่อ[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
ฝ่ายบริหาร
23 มกราคม 2561
  ปิดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 มกราคม 2561
  การรับสมัคบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบรับตรง ปกติ ประจำปีการศึกาษา๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
สำนักทะเบียน
19 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อ ฯลฯ[ดาวน์โหลด] [17] คำสั่ง
สำนักทะเบียน
19 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [17] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 มกราคม 2561
  ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญในเทศการปีใหม่ พุทธศึกราช ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [12] ประกาศ
งานสารบรรณ
15 มกราคม 2561
  กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[ดาวน์โหลด] [6] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [22] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
8 มกราคม 2561
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี[ดาวน์โหลด] [19] คำสั่ง
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
5 มกราคม 2561
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่ออระบบโควตาภายในและภายนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [15] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
27 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [25] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 ธันวาคม 2560
  แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๑๑[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
25 ธันวาคม 2560
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)[ดาวน์โหลด] [31] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [19] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [14] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [19] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัวดิการบ้านพักคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [19] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [18] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน ระดับ ปวช.และ ปวส.[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙[ดาวน์โหลด] [34] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
7 ธันวาคม 2560
  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558[ดาวน์โหลด] [12] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 ธันวาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [37] คำสั่ง
งานบุคคล
6 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [26] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 ธันวาคม 2560
  เรื่องการให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ฯ[ดาวน์โหลด] [22] ประกาศ
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [19] ประกาศ
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [31] ประกาศ
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมิณผลกลางภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ท่ี ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 ธันวาคม 2560
  ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [14] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [24] คำสั่ง
งานบุคคล
29 พฤศจิกายน 2560
  เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาพื้นฐาน[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
27 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษารักษาศิล ๕ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[ดาวน์โหลด] [26] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักศึกษาแก้สัญลักษณ์ U ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [18] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [27] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ ประจำสีต่างๆ[ดาวน์โหลด] [36] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดนักศึกษาประจำสีต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [16] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
งานสารบรรณ
21 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [36] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน[ดาวน์โหลด] [36] แบบฟอร์ม
งานหลักสูตรและการสอน
15 พฤศจิกายน 2560
  แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับศูนย์สอบ[ดาวน์โหลด] [28] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [19] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2560
  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ดาวน์โหลด] [14] แบบฟอร์ม
งานวิจัย
13 พฤศจิกายน 2560
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [32] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งใบบันทึกเวลาเรียนและคะแนนเก็บนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [21] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [17] คำสั่ง
งานวิชาการ
9 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [19] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
8 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [26] คำสั่ง
งานบุคคล
8 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [24] คำสั่ง
งานบุคคล
8 พฤศจิกายน 2560
  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ณ ด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม[ดาวน์โหลด] [8] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "การประกวดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ ๒๐๑๗"[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน[ดาวน์โหลด] [11] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมบริหารหลักสูตร สาขาวิชาไฟฟ้า[ดาวน์โหลด] [11] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [9] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี[ดาวน์โหลด] [13] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  หลังเกณฑ์และแนงทางการคัดเลืออกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [5] ประกาศ
งานบุคคล
31 ตุลาคม 2560
  การใช้บริการทันตกรรมในคลีนิคและโรงพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงกำสำนักงานประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
งานบุคคล
31 ตุลาคม 2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
30 ตุลาคม 2560
  สรุปรายการเอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [7] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
25 ตุลาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้่งที่ 7/2560[ดาวน์โหลด] [8] เอกสารทั่วไป
สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2560
   แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
25 ตุลาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลุกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [16] คำสั่ง
งานบุคคล
2 ตุลาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [12] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
18 กันยายน 2560
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [13] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [15] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [7] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [8] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [6] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [8] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [6] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  5-1-3-5[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.6[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.4[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.3[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.2[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.1[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหการ 2560[ดาวน์โหลด] [6] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องกล 2560[ดาวน์โหลด] [3] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2560[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้า 2560[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  คำสั่งคณกรรมการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [15] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
18 กรกฏาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบาตรฐาน[ดาวน์โหลด] [11] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560

Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 06825

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์