ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)[ดาวน์โหลด] [88] คำสั่ง
งานบุคคล
23 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายขยายผลในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”[ดาวน์โหลด] [3] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 พฤศจิกายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [83] คำสั่ง
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายขยายผลในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ ฯ[ดาวน์โหลด] [3] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
13 พฤศจิกายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563[ดาวน์โหลด] [16] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
22 ตุลาคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
22 ตุลาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรุ้ให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน[ดาวน์โหลด] [6] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
16 ตุลาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ดาวน์โหลด] [6] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
14 ตุลาคม 2563
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
งานบุคคล
21 กันยายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
12 กันยายน 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ระดับอาชีวศึษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
12 กันยายน 2563
  การส่งผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
12 กันยายน 2563
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
งานบุคคล
8 กันยายน 2563
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงวันคล้ายวันสถาปนา ม.นครพนม ครบรอบ 15 ปี[ดาวน์โหลด] [23] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
31 สิงหาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา และแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระดับอุดมศึกษา)[ดาวน์โหลด] [21] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 สิงหาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา และแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระดับอาชีวศึกษา)[ดาวน์โหลด] [20] คำสั่ง
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 สิงหาคม 2563
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
ฝ่ายบุคคล
29 กรกฏาคม 2563
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
งานบุคคล
23 กรกฏาคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งกคณะกรรมการดำเนินการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [87] คำสั่ง
งานกิจกรรม
17 กรกฏาคม 2563
  รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม[ดาวน์โหลด] [25] ประกาศ
งานบุคคล
13 กรกฏาคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [47] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 กรกฏาคม 2563
  ปฏิทินการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563[ดาวน์โหลด] [29] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
30 มิถุนายน 2563
   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [81] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 มิถุนายน 2563
  ยกเลิกคำสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานสนุบสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 (เพิ่มเติม)[ดาวน์โหลด] [52] คำสั่ง
งานบุคคล
26 มิถุนายน 2563
  ยกเลิกคำสั่ง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานสนุบสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 [ดาวน์โหลด] [46] คำสั่ง
งานบุคคล
26 มิถุนายน 2563
  มอบหมายหน้าที่บุคลากรประเภททั่วไปให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [68] คำสั่ง
งานบุคคล
26 มิถุนายน 2563
  สมุดบันทึกรายงานการพบนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [33] แบบฟอร์ม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
พัฒนานักศึกษา
26 มิถุนายน 2563
  เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบันฑิตศึกษา[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
25 มิถุนายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [79] คำสั่ง
งานบุคคล
24 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [69] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งกรรมการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา และ รด.จิตอาสาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [56] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกาา 2563[ดาวน์โหลด] [60] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563[ดาวน์โหลด] [64] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมประกวดความสามรถพิเศษด้านนันทนาการ[ดาวน์โหลด] [54] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่อต้านคอรัปชั่น[ดาวน์โหลด] [53] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
23 มิถุนายน 2563
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [84] คำสั่ง
งานบุคคล
23 มิถุนายน 2563
  กำหนดส่งผลการเรียน(รายวิชาฝึกงาน) ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [30] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
15 มิถุนายน 2563
  กำหนดส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [31] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
15 มิถุนายน 2563
  NPU.R03 ใบรายงานตัวนักศึกษา [ดาวน์โหลด] [196] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
8 พฤษภาคม 2563
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน I และ F ประจำภาคการศึกษาที่ 2/256 ของนักศึกษาที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 พฤษภาคม 2563
  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(NPU English-Examination)[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
3 เมษายน 2563
  การทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(NPU English-Examination)[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
3 เมษายน 2563
  แบบส่งผลการแก้ระดับคะแนน I (Incomplete)[ดาวน์โหลด] [43] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
27 มีนาคม 2563
  แบบส่งผลการแก้ระดับคะแนน F(Failed)[ดาวน์โหลด] [37] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
27 มีนาคม 2563
  รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน[ดาวน์โหลด] [32] เอกสารทั่วไป
งานจัดการความรู้
25 มีนาคม 2563
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย[ดาวน์โหลด] [44] แบบฟอร์ม
งานวิจัยและนวัตกรรม
20 มีนาคม 2563
  การแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง(ปวส)และระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)[ดาวน์โหลด] [55] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 มีนาคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียน ระดับอาชีวะ และระดับปริยญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน[ดาวน์โหลด] [41] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
20 มีนาคม 2563
  แจ่งอัตราค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
บริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 มีนาคม 2563
  แจ้วกำหนดวันเปิดภาคเรียนและลงทะเบียน [ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
9 มีนาคม 2563
  แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.๕[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งประกาศกองทุนบำเน็จบำนาญ[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
งา่นบุคคล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [101] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
3 กุมภาพันธ์ 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กีฬา มหาลัยนครพนมเกมส์ ครั้ง[ดาวน์โหลด] [102] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชพ ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [88] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
17 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติการส่งต้อฉบับข้อสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [53] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กำหนดการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [51] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [37] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562[ดาวน์โหลด] [59] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
16 มกราคม 2563
  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] [65] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ3สี[ดาวน์โหลด] [105] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
15 มกราคม 2563
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี[ดาวน์โหลด] [50] ประกาศ
งานบุคคล
9 มกราคม 2563
  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานดารประหยัดในการเบิกจ่าย เงินงบประมาณและเงินนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[ดาวน์โหลด] [61] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
12 ธันวาคม 2562
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [134] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 ธันวาคม 2562
  แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้ตราสัญลักษณ์และชื่อย่อภาษาอังกฤษ ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2562
  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP[ดาวน์โหลด] [58] ประกาศ
งานบุคคล
18 พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมวิชาชีพ รับผิดชอบเวรหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ ๒[ดาวน์โหลด] [83] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 พฤศจิกายน 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนทการสอนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [136] คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [133] คำสั่ง
งานบุคคล
25 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [101] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
10 ตุลาคม 2562
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [48] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
9 ตุลาคม 2562
  แจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒[ดาวน์โหลด] [54] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ตุลาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคดารศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562[ดาวน์โหลด] [50] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
18 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [62] คำสั่ง
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
9 กันยายน 2562
  ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] [46] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
9 กันยายน 2562
  ประกาศรับสมัคสมาชิก พ.ส.น.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
งานบุคคล
4 กันยายน 2562
  การรับสมัคข้อเสนอโครงการทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่๒)[ดาวน์โหลด] [52] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
4 กันยายน 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"[ดาวน์โหลด] [61] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2 กันยายน 2562
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)[ดาวน์โหลด] [49] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  รายงารการศึกษา เรื่องกลไก มาตรการของภาครัฐในการกำกับดูแลคุณภาพจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [36] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_XP[ดาวน์โหลด] [48] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Windows_7[ดาวน์โหลด] [54] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ IOS[ดาวน์โหลด] [36] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย .DCNPU@WIFI[ดาวน์โหลด] [57] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  คู่มือการตั้งค่าการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับระบบ Android[ดาวน์โหลด] [51] แบบฟอร์ม
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2562
  ประกาศข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓[ดาวน์โหลด] [55] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ[ดาวน์โหลด] [45] ประกาศ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
26 สิงหาคม 2562
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนทุกแขนง[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางในการตรวจสอบบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [39] ประกาศ
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 25622[ดาวน์โหลด] [58] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณบดิทรเทพนวรางกูล[ดาวน์โหลด] [51] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
19 สิงหาคม 2562
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจนวัตกรรมโครงการ S-Booter 2019 รอบชิงชนะเลิศ[ดาวน์โหลด] [42] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  ขอเชิญร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ (โอกาศ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด)[ดาวน์โหลด] [44] ประกาศ
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
19 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา[ดาวน์โหลด] [90] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
12 กรกฏาคม 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการดพเนินงานโครงการส่งเสริมการออมอย่างพอเพียง[ดาวน์โหลด] [90] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
11 กรกฏาคม 2562

Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 17141

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์