ค้นหาจากชื่อเรื่อง หรือ ชื่องาน หรือ ชื่อฝ่าย หรือ ประเภทเอกสาร

 

แสดงเอกสารทั้งหมด ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศีกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อเรื่อง
ประเภทเอกสาร
โดย
เผยแพร่เมื่อวันที่
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา)[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [3] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณบดี ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [3] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณบดี ปีการศึกษา๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [3] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัวดิการบ้านพักคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม[ดาวน์โหลด] [4] คำสั่ง
งานสารบรรณ
12 ธันวาคม 2560
  แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมความรู้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (v-NET) ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [6] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน ระดับ ปวช.และ ปวส.[ดาวน์โหลด] [4] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
8 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙[ดาวน์โหลด] [24] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
7 ธันวาคม 2560
  การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558[ดาวน์โหลด] [8] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 ธันวาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [13] คำสั่ง
งานบุคคล
6 ธันวาคม 2560
   แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [16] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6 ธันวาคม 2560
  เรื่องการให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ฯ[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [9] ประกาศ
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
งานบุคคล
4 ธันวาคม 2560
  แนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมิณผลกลางภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ท่ี ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [8] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
4 ธันวาคม 2560
  ระเบียบการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [10] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
30 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และ กำกับเวร[ดาวน์โหลด] [14] คำสั่ง
งานบุคคล
29 พฤศจิกายน 2560
  เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาพื้นฐาน[ดาวน์โหลด] [4] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
27 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษารักษาศิล ๕ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง[ดาวน์โหลด] [15] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
27 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักศึกษาแก้สัญลักษณ์ U ประจำภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [13] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [24] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะครู-อาจารย์ ประจำสีต่างๆ[ดาวน์โหลด] [29] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดนักศึกษาประจำสีต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [13] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการเข้าร่วมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [20] คำสั่ง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
21 พฤศจิกายน 2560
  ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [8] ประกาศ
งานสารบรรณ
21 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [24] แบบฟอร์ม
ฝ่ายวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2560
  แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน[ดาวน์โหลด] [25] แบบฟอร์ม
งานหลักสูตรและการสอน
15 พฤศจิกายน 2560
  แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับศูนย์สอบ[ดาวน์โหลด] [21] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [15] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2560
  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ดาวน์โหลด] [7] แบบฟอร์ม
งานวิจัย
13 พฤศจิกายน 2560
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษา[ดาวน์โหลด] [26] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งใบบันทึกเวลาเรียนและคะแนนเก็บนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [16] ประกาศ
งานวัดผลและประเมินผล
10 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [14] คำสั่ง
งานวิชาการ
9 พฤศจิกายน 2560
  กำหนดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน I และ F ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [16] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
8 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาด้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [14] คำสั่ง
งานบุคคล
8 พฤศจิกายน 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [14] คำสั่ง
งานบุคคล
8 พฤศจิกายน 2560
  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[ดาวน์โหลด] [6] ประกาศ
ฝ่ายวิชาการ
6 พฤศจิกายน 2560
  แจ้งแนวปฏิบัติในการขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการผ่านแดน ณ ด่านสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน) และท่าเทียบเรือการท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "การประกวดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรสมัยใหม่ ๒๐๑๗"[ดาวน์โหลด] [3] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน[ดาวน์โหลด] [7] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
6 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมบริหารหลักสูตร สาขาวิชาไฟฟ้า[ดาวน์โหลด] [8] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด] [3] เอกสารทั่วไป
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
3 พฤศจิกายน 2560
  หลังเกณฑ์และแนงทางการคัดเลืออกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาผลงานระดับเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2559[ดาวน์โหลด] [4] ประกาศ
งานบุคคล
31 ตุลาคม 2560
  การใช้บริการทันตกรรมในคลีนิคและโรงพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงกำสำนักงานประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[ดาวน์โหลด] [5] ประกาศ
งานบุคคล
31 ตุลาคม 2560
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี๒๕๖๑[ดาวน์โหลด] [3] เอกสารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
30 ตุลาคม 2560
  สรุปรายการเอกสารที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
25 ตุลาคม 2560
  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้่งที่ 7/2560[ดาวน์โหลด] [7] เอกสารทั่วไป
สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2560
   แจ้งกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานสารบรรณ
25 ตุลาคม 2560
  มอบหมายครู-อาจารย์ ลุกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานตามสัญญา ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ เวร-ยาม ตรวจเวร และกำกับเวร[ดาวน์โหลด] [14] คำสั่ง
งานบุคคล
2 ตุลาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับอาชีวศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานวัดผลและประเมินผล
18 กันยายน 2560
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [10] ประกาศ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้[ดาวน์โหลด] [8] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับอุดมศึกษา[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับนักศึกษา[ดาวน์โหลด] [5] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลที่เกิดกับอาจารย์[ดาวน์โหลด] [3] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสาระของรายวิชาในหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [4] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาอาจารย์[ดาวน์โหลด] [2] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [4] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางระบบผู้สอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน[ดาวน์โหลด] [4] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา[ดาวน์โหลด] [2] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2560
  5-1-3-5[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.6[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.4[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.3[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.2[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  5.1.3.1[ดาวน์โหลด] [1] เอกสารทั่วไป
งานเสี่ยง
2 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหการ 2560[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องกล 2560[ดาวน์โหลด] [2] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 2560[ดาวน์โหลด] [4] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้า 2560[ดาวน์โหลด] [3] เอกสารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
1 สิงหาคม 2560
  คำสั่งคณกรรมการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร[ดาวน์โหลด] [12] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
18 กรกฏาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบาตรฐาน[ดาวน์โหลด] [9] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  คำสั่ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำผลงานวิจัย[ดาวน์โหลด] [6] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  คำสั่ง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ มคอ.3[ดาวน์โหลด] [10] คำสั่ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
13 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ[ดาวน์โหลด] [8] ประกาศ
งานสารบรรณ
5 กรกฏาคม 2560
  ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำ เพื่อเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ [ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
งานสารบรรณ
29 มิถุนายน 2560
  ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหลาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานสารบัญ
25 เมษายน 2560
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน[ดาวน์โหลด] [8] เอกสารทั่วไป
งารสารบรรณ
25 เมษายน 2560
  ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่สนใจและมีคุณสมบัติเพื่อเป็นบุคลากรที่ปรึกษา[ดาวน์โหลด] [11] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
10 เมษายน 2560
  ประกาศรับสมัครงน[ดาวน์โหลด] [17] ประกาศ
งานวิชาการ
10 เมษายน 2560
  ประกาศสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม[ดาวน์โหลด] [15] ประกาศ
งานสารบรรณ
25 มีนาคม 2560
  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรายงานตัวบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)รระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง(ปวส.)และระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐[ดาวน์โหลด] [12] คำสั่ง
ฝ่ายวิชาการ
21 มีนาคม 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ภาคเรียนที่2/2559[ดาวน์โหลด] [21] คำสั่ง
งานบุคคล
20 มีนาคม 2560
  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป ภาคเรียนที่2/2559[ดาวน์โหลด] [18] คำสั่ง
งานบุคคล
20 มีนาคม 2560
  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม[ดาวน์โหลด] [17] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
16 มีนาคม 2560
  คำสั่งคณะกรรมการประจำคณะ[ดาวน์โหลด] [18] คำสั่ง
งานสารบรรณ
10 มีนาคม 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพบปะ"คืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยเทคนิคนครพนม (ภูกระแต) ประจำปี 2560[ดาวน์โหลด] [17] คำสั่ง
งานสารบรรณ
10 มีนาคม 2560
  ทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2560[ดาวน์โหลด] [9] เอกสารทั่วไป
งานวิจัย
10 มีนาคม 2560
  อบรมหลักสตรพัฒนาบุคลากรด้านวศกรรมระบบขนส่ง[ดาวน์โหลด] [5] เอกสารทั่วไป
สำนักทะเบียนและวัดผล
9 มีนาคม 2560
  ขอเชิญรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [14] เอกสารทั่วไป
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
8 มีนาคม 2560
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงา่นในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่16และInternationl Conference on Environmental Engineering Science and Management[ดาวน์โหลด] [8] ประกาศ
สำนักทะเบียนและวัดผล
7 มีนาคม 2560
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่ง[ดาวน์โหลด] [8] ประกาศ
สำนักทะเบียนและวัดผล
7 มีนาคม 2560
  ลงทะเบียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาระวิกฤติข้าราชการครูและบุคลกรการศึกษา[ดาวน์โหลด] [13] ประกาศ
งานบุคคล
3 มีนาคม 2560
  ขอเชิญร่วมงานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทัยธรรมโสภณ[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
งานบุคคล
2 มีนาคม 2560
  ขอเ้ชิญประชุมเพื่อรับฟังการรับสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม[ดาวน์โหลด] [7] ประกาศ
งานธุระการ
2 มีนาคม 2560
  แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการต้ามนุษย์[ดาวน์โหลด] [14] ประกาศ
งานบุคคล
2 มีนาคม 2560
  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน[ดาวน์โหลด] [19] แบบฟอร์ม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2560

Next Last


จำนวนครั้งที่เข้าชม 05293

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรธรรม ไชยยงค์