เผยแพร่งานวิจัย

 

 

 

 

 

โครงการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ที่เป็นประโยชน์ ในการการพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

ลำดับ

ประเภท

ชื่อเรื่อง

1

วิจัยในชั้นเรียน

เจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง

2

สิ่งประดิษฐ์

การออกแบบและสร้างเครื่องสายพานลำเลียงปุ๋ยขยะที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพ

3

วิจัยในชั้นเรียน

การแก้ไขปัญหาการแต่งกายไม่เรียบร้อย และวินัยในห้องเรียนของนักศึกษา ปวช.1พณิชยการ

4

วิจัยในชั้นเรียน

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปวช.2สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

วิจัยในชั้นเรียน

การแก้ไขปัญหาการแต่งกายไม่เรียบร้อย และวินัยในห้องเรียน

6

วิจัยในชั้นเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำสั่ง Loop For

7

วิจัยในชั้นเรียน

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับปวช.3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

วิจัยในชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยโครงการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

9

สิ่งประดิษฐ์

แบบจำลองอาคารโครงสร้างหลังคาแบบปั้นหยา

10

วิจัยในชั้นเรียน

ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสารของนักศึกษาชั้นปวช.2สาขาเลขานุการ

11

สิ่งประดิษฐ์

ชุดประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

12

สิ่งประดิษฐ์

รดตัดหญ้าก้านยาว

13

   สิ่งประดิษฐ์

เครื่องแปรรูปเศษวัสดุไม้ขนาด 4 นิ้ว

14

   สิ่งประดิษฐ์

การออกแบบและสร้างโคมไฟ LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

15

วิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักศึกษาปวช.1สาขาไฟฟ้ากำลัง

16

วิจัยในชั้นเรียน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรของนักศึกษาปวช.1

17

วิจัยในชั้นเรียน

จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เลขานุการ ปวช.2

18

วิจัยในชั้นเรียน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าของนักศึกษาปวช.3

19

สิ่งประดิษฐ์

เครื่องผ่าฟืน Machine rip firewood

 

20

วิจัยในชั้นเรียน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

21

สิ่งประดิษฐ์

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์

22

สิ่งประดิษฐ์

เครื่องสับต้นข้าวโพด

23

สิ่งประดิษฐ์

หุ่นยนต์กูภัย EP.V2 Design and build robots Rescue EP. V2.

24

วิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา มารยาทและการสมาคมของนักศึกษาปวช.3 เลขานุการ โดยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคจิกซอร์)

25

วิจัยในชั้นเรียน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม

26

วิจัยในชั้นเรียน

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการบริหารการตลาดของนักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

27

วิจัยในชั้นเรียน

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาเทคนิคการนำเสนอ

28

วิจัยในชั้นเรียน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาที่ชื่นชอบของนักศึกษาเข้าใหม่

29

วิจัยในชั้นเรียน

การศึกษาพฤติกรรมการมาเรียนสายของนักศึกษา ชั้นปวส.1สาขาวิชาเลขานุการ

30

สิ่งประดิษฐ์

การออกแบบและสร้างเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานลม

31

สิ่งประดิษฐ์

แบบจำลองอาคารโครงสร้างหลังคาแบบเพิงหมาแหงน Lean to roof

32

สิ่งประดิษฐ์

เครื่องทดสอบระบบกราวด์ปลั๊ก The system check ground plug

33

สิ่งประดิษฐ์

เครื่องสำรองไฟเอนกประสงค์พลังงานแบตเตอรี่

34

สิ่งประดิษฐ์

แบบจำลองอาคารโครงสร้างหลังคาเพิงหมาแหงน 2 ทาง

35

สิ่งประดิษฐ์

เครื่องชาร์จไฟเอนกประสงค์แบบพลังงานแสงอาทิตย์

36

สิ่งประดิษฐ์

ทำแบบจำลองโครงสร้างหลังคาแบบปั้นหยามนิลา

37

สิ่งประดิษฐ์

การสร้างเครื่องเปิดป้ายอัตโนมัติ  แบบหูหิ้ว

38

สิ่งประดิษฐ์

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์

39

วิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาแรงจูงใจการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2

40

วิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2

41

วิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาทัศนคติต่อากรเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1

42

วิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ปวช.3

43

วิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการระดับชั้น ปวส.1สายตรง

44

   วิจัยในชั้นเรียน

ทัศนคติต่อการเรียนวิชาการบัญชีบริษัทจำกัด

45

   วิจัยในชั้นเรียน

แรงจูงใจในการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์

46

   สิ่งประดิษฐ์

ชุดระบบกล้องรักษาความปลอดภัยและกล้องสอดแนม

47

   สิ่งประดิษฐ์

ตู้อบผ้าพลังงานความร้อน

48

   สิ่งประดิษฐ์

การประยุกต์ใช้กล้องเว็บแคมในระบบรักษาความปลอดภัย